არჩევნები:

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
 
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
3513884 ( ქალი - 1888975 | კაცი - 1624909 )
(08.10.2016)
უბნების რაოდენობა:
3702
უბნების ადგილმდეებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
529
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
587
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად