არჩევნები:

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები
სრულიად საქართველო
ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში:
3452093 ( ქალი - 1856448 | კაცი - 1595645 )
(15.07.2016 მონაცემებით)
უბნების რაოდენობა:
3634
უბნების ადგილმდეებარეობის ნახვა რუკაზე
მარტივად ადაპტირებული უბნების რაოდენობა:
529
პანდუსიანი უბნების რაოდენობა:
584
აირჩიეთ მაჟორიტარული ოლქი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად